REGULAMINY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW I TRAS NARCIARSKICH W OŚRODKU NARCIARSKIM W NIESTACHOWIE

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszej stacji narciarskiej, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z urządzeń transportu liniowego i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia naszej stacji, na podstawie wykupionej karty magnetycznej bądź biletu.
 2. Zakup karty magnetycznej bądź biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Przez bramkę, przy wykorzystaniu jednego otwarcia może przejść tylko jedna osoba.
 4. Z karty czasowej może korzystać jedna osoba.Zabrania się przekazywania kart czasowych innym osobom pod groźbą zakazu korzystania z wyciągów.
 5. Zabrania się przebywania w pobliżu bramek przejściowych osób nie korzystających z wyciągów.
 6. Zabrania się przebywania i poruszania się osób nie korzystających z wyciągów na terenie zjazdów narciarzy.
 7. Zabrania się podchodzenia pod górę pieszym, narciarzom oraz snowboardzistom z wyjątkiem przedszkola narciarskiego oraz wyciągu nr 3. Podchodzący przy trasie nr 3 oraz przedszkolu narciarskim mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i robią to na własną odpowiedzialność.
 8. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy karta magnetyczna bądź bilet został skasowany przez bramkę i osoba weszła na peron celem skorzystania z wyciągu.
 9. Korzystający z wyciągu, który przy kontroli z jakichkolwiek powodów nie może okazać ważnej karty magnetycznej bądź biletu uważa się za jadącego bez ważnego biletu.
 10. Osoby przebywające na stacji narciarskiej odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za działanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, które używają.
 11. Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia ośrodka jeśli ilość narciarzy będzie mniejsza niż 20 osób.
 12. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding, do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych.
 13. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości (pow.0,5‰) lub pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych mają bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń transportu liniowego oraz tras narciarskich.
 14. Na wyciągach obowiązuje zakaz palenia.
 15. Obsługa ma prawo usunąć z terenu ośrodka narciarskiego w Niestachowie osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem działania środków odurzających, a także osoby nie przestrzegające regulaminu.
 16. Z wyciągów oraz tras narciarskich przeznaczonych dla narciarzy i snowboardzistów mogą korzystać osoby poruszające się na 2-ch nartach lub snowboardzie.
 17. Osoby niepełnosprawne chcące korzystać z atrakcji ośrodka proszone są o kontakt z kierownictwem ośrodka, ratownikiem lub obsługą. W zależności od stopnia niepełnosprawności oraz umiejętności będą one informowane o sposobie korzystania z atrakcji znajdujących się na ośrodku.

Korzystający z wyciągu zobowiązany jest:

 1. Sprawdzić czy otrzymał właściwą kartę magnetyczną bądź bilet.
 2. Zachować kartę magnetyczną bądź bilet w czasie przewozu aż do opuszczenia wyciągu, okazywać go i wręczać na żądanie personelu.
 3. Stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi a także do informacji znajdujących się na tablicach, trasach wyciągów i trasach zjazdowych.

ZASADY KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW

 1. Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk.
 2. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy bilet został skasowany w urządzeniu wejściowym (bramce) i narciarz/ snowboardzista wszedł na peron celem zajęcia miejsca na orczyku.
 3. Na orczyku może znajdować się tylko jedna osoba.
 4. Kijki należy trzymać w jednej ręce ( pasek kijka nie może być na ręce).
 5. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.
 6. Nie chwytać na trasie pustych orczyków, nie wyczepiać się na trasie podjazdu.
 7. Orczyk należy spokojnie wypuścić za ostatnią podporą (w strefie wysiadania)
 8. Nie wolno puszczać orczyka przed strefą wysiadania.
 9. W strefie wysiadania zabrania się rzucania orczykiem bądź jego „rozkołysania”.
 10. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.
 11. Nie wolno zatrzymywać się na peronie górnym (w miejscu wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić.
 12. Zabrania się kontynuowania jazdy poza strefą wysiadania.
 13. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.
 14. Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi.

ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH W NIESTACHOWIE

 1. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach.
 2. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak : linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, znakami ograniczającymi ( np. czarne strzałki na żółtym tle) i innymi.
 3. Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody.
 4. Podczas jazdy wieczorowej i nocnej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras.
 5. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:
  • Zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
  • Zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
  • Wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim.
  • Wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.
  • Wjeżdżania na trasę zjazdu lub po zatrzymaniu - znowu ruszania, po uprzednim sprawdzaniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
  • Unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe.
  • Podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej.
  • Przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.
  • W razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.
  • Każdy uczestnik wypadku; sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.
 6. Zasady korzystania z parku narciarskiego (snowparku ) umieszczone są przy wjeździe do niego.
 7. Zasady korzystania z przedszkola narciarskiego umieszczone są przy wejściu do niego.
 8. Zasady korzystania z zimowego placu zabaw umieszczone są przy wejściu do niego.
 9. Zaleca się zapoznanie z Regulaminem, Kodeksem Narciarskim zawierającym obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarską ( FIS )-do wglądu na terenie Stacji.

Działania ratownicze na stacji

 1. Działania ratownicze prowadzone są przez: ratowników narciarskich ON Niestachów.
 2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi.
 3. Telefony alarmowe:
  • 601 100 300 - GOPR/TOPR
  • 985 - GOPR
  • 112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 4. Osoby znajdujące się na naszym ośrodku narciarskim mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

Pojazdy silnikowe na trasach narciarskich

 1. Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:
  • Uprzywilejowanych pojazdów: służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody - zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.
  • Pojazdów obsługi stacji narciarskiej - wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację świetlną w kolorze żółtym oraz sygnalizację dźwiękową.
 2. Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu.

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NARCIARSKIEGO W NIESTACHOWIE

 1. Administratorem przedszkola narciarskiego w Niestachowie jest Ośrodek Narciarski Niestachów.
 2. Przedszkole narciarskie przeznaczone jest do nauki jazdy na nartach.
 3. Korzystanie z przedszkola narciarskiego odbywa się w godzinach otwarcia naszej stacji, tylko w sezonie zimowym z zastrzeżeniem, przedszkole narciarskie może być zamknięte przez Administratora bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie dzieci muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie przedszkola narciarskiego odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 6. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 7. Podczas jazdy na nartach/ snowboardzie dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku życia musi używać kasków ochronnych. Za nie używanie kasków ochronnych odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie.
 8. Osoby przebywające na terenie przedszkola narciarskiego odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie i zachowanie dzieci, które znajdują się pod ich opieką , lecz również za działanie sprzętu (np. sanek), którego używają.
 9. Wyposażenie przedszkola narciarskiego powinno być wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Figury z gąbki i inne przeszkody znajdujące się na terenie przedszkola narciarskiego przy uderzeniu obracają się. Prosimy opiekunów aby poinstruować dzieci, że przeszkody trzeba omijać a nie wjeżdżać na nie czy je uderzać. Obracająca się figura może przewrócić dziecko.
 11. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze.
 12. Na terenie przedszkola narciarskiego zakazuje się:
  • niszczenia urządzeń zabawowych
  • zaśmiecania terenu - prosimy o wrzucanie odpadków do koszy na śmieci
  • niszczenia pokrywy śnieżnej
  • wprowadzania zwierząt
  • gier zespołowych (np. gra w piłkę)
 13. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych mają bezwzględny zakaz korzystania z przedszkola narciarskiego.
 14. Na terenie przedszkola narciarskiego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 15. Obsługa ma prawo usunąć z terenu przedszkola narciarskiego osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem działania środków odurzających, a także osoby nie przestrzegające regulaminu.
 16. Korzystający z przedszkola narciarskiego zobowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi a także do informacji znajdujących się na tablicach.
 17. Korzystający z przedszkola narciarskiego zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Ośrodka Narciarskiego w Niestachowie.

NIE PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD GROZI WYPADKIEM.

Działania ratownicze na stacji

 1. Działania ratownicze prowadzone są przez: ratowników narciarskich ON Niestachów.
 2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi.
 3. Telefony alarmowe:
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 4. Osoby znajdujące się na terenie zimowego placu zabaw mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

REGULAMIN ZIMOWEGO PLACU ZABAW W NIESTACHOWIE

 1. Administratorem placu zabaw jest Ośrodek Narciarski Niestachów.
 2. Zimowy plac zabaw przeznaczony jest do zabaw i wypoczynku dzieci.
 3. Korzystanie z zimowego placu zabaw odbywa się w godzinach otwarcia naszej stacji, tylko w sezonie zimowym z zastrzeżeniem, że plac zabaw może być zamknięty przez Administratora bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie dzieci muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 6. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 7. Na sankach można zjeżdżać tylko po wyznaczonym terenie.
 8. Podczas jazdy na sankach zaleca się stosowanie kasków ochronnych.
 9. Osoby przebywające na terenie zimowego placu zabaw odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie i zachowanie dzieci, które znajdują się pod ich opieką , lecz również za działanie sprzętu (np. sanek), którego używają.
 10. Z urządzeń znajdujących się na terenie zimowego placu zabaw dzieci powinny korzystać pod opieką osób dorosłych. Korzystanie z poszczególnych urządzeń winno być dostosowane do rozwoju psycho-fizycznego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.
 11. Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem.
 12. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze.
 13. Na terenie placu zabaw zakazuje się:
  • niszczenia urządzeń zabawowych
  • zaśmiecania terenu - prosimy o wrzucanie odpadków do koszy na śmieci.
  • niszczenia pokrywy śnieżnej
  • wprowadzania zwierząt
  • gier zespołowych (np. gra w piłkę)
 14. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych mają bezwzględny zakaz korzystania z zimowego placu zabaw.
 15. Na zimowym placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 16. Obsługa ma prawo usunąć z terenu zimowego placu zabaw w Niestachowie osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem działania środków odurzających, a także osoby nie przestrzegające regulaminu.
 17. Korzystający z zimowego placu zabaw zobowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi a także do informacji znajdujących się na tablicach.
 18. Ośrodek Narciarski Niestachów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z terenu. Użytkownicy korzystają z zimowego placu zabaw w Niestachowie na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 19. Korzystający z zimowego placu zabaw zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Ośrodka Narciarskiego w Niestachowie.

NIE PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD GROZI WYPADKIEM.

Działania ratownicze na stacji

 1. Działania ratownicze prowadzone są przez: ratowników narciarskich ON Niestachów
 2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi
 3. Telefony alarmowe
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 4. Osoby znajdujące się na terenie zimowego placu zabaw mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

Ułatwienia dostępu